Detail Product

1. ใช้หลักการวัดแบบ  Oscillometric method

    2.  สามารกวัดความดันโลหิตใน  ช่วง 0 – 299  มิลลิเมตรปรอท

         มีความถูกต้อง ± 3 มิลลิเมตรปรอท

    3.  สามารกวัดอัตราการเต้นของชีพจร  40 -180 ครั้ง ต่อนาที

         มีความถูกต้อง ± 5%

    4.  สามารถวัดผู้ป่วยที่มิขนาดรอบวงแขน ตั้งแต่ 17 – 42 เซนติเมตร

    5.  มี  Sensor ตรวจสอบการวางตำแหน่งของการสอดแขน

         และ มีหลอดไฟ (Light Indicates) แสดงความถูกต้อง

         ของการสอดแขนก่อนทำการวัด

    6.  เมื่อวัดเสร็จเครื่องจะทำการตัดกระดาษโดย อัตโนมัติ

    7.  สามารถวัดความดันโลหิตได้ทั้งแขนซ้ายและแขนขวา

    8.  มีปุ่ม Start 2 ปุ่ม  เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

    9.  มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน (EMERGENCY STOP)

  10.  มิเสียงพูดแนะนำขณะที่ทำการวัด และบอกค่า

  11.  ความดันโลหิตชีพจรด้วย เสียงพูดได้

  12.  สามารกเลือกให้เครื่องพิมพ์ผลค่า MAP

(Mean Arterial Pressure) หรือ ไม่พิมพ์ก็ได้

  13.  สามารกเลือกแบบที่จะพิมพ์ได้  3  แบบ

  14.  สามารถตั้งระยะเวลาแสดงผลไต้ตั้งแต่ 15, 30, 60 วินาที

  15.  ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักไม่เกิน 5.5 กิโลกรัม

16.  เหมาะสำหรับแผนกผู้ป่วยนอกที่ต้องการความรวดเร็ว

17.  อุโมงค์ปรับระดับได้ตามความสูงของคนไข้

18.  ผ้าพันแขนเป็นแบบแอนตี๊แบคทีเรีย

19.  สามารถพิมพ์ผล และ ตัดกระดาษอัตโนมัติ

              เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศญี่ปุ่น

              รับประกันคุณภาพ 1 ปี