เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
Portable Patient Monitor. …
เป็นเครื่องเฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
,วัดอัตราการเต้นของหัวใจ,วัดความดันโลหิต
,วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
,วัดอุณหภูมิ
,และวัตอัตราการหายใจ
สามารถเลือกแสดงรูปสัญญาณ และพารามิเตอร์ต่างๆ ได้เอง

ฆพ.1345/2559