Coming Soon

  • โครงรถเข็น ทำด้วยแป๊ปสแตนเลส ขนาด 1 นิ้ว
  • ซี่ด้านข้างรถ ทำด้วยแป๊ปสแตนเลส ขนาด ½ นิ้ว
  • ซี่แต่ละซี่ห่างกันประมาณ 10 ซม.
  • พื้นรถทำด้วยแผ่นสแตนเลส
  • มีที่จับเข็นสูงจากพื้น ประมาณ 100 ซม.
  • ขนาดรถ กว้าง 65 ซม. ยาว 110 ซม. เฉพาะตัวรถสูง 50 ซม.
  • ติดล้อ ขนาด 8 นิ้ว แป้นตาย 2 ล้อ แป้นหมุนรอบ 2 ล้อ

รายละเอียด